Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


TUDNIVALÓK AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSRÓL!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. (a továbbiakban: Nkt.) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. tv. (továbbiakban Köot.) még hatályban lévő rendelkezései, az Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) értelmében:
Az óvodába jelentkezhet minden olyan kisgyermek, aki 2013. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét.
Azok a gyermekek, akik 2013. augusztus 31. után töltik be 3. életévüket, (előfelvételis jelentkezők) óvodai felvételi szándékukat a fenti időpontokban szintén jelezhetik az intézményekben.
Az óvodai felvételükről a 2013/2014. nevelési évben a jogszabályban megfogalmazott, a folyamatos felvételre vonatkozó előírásoknak megfelelően dönt az óvoda vezetője.
Kötelező az óvodába történő jelentkezése a gyermeknek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, majd a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni, melynek teljesítéséért a szülő felelős.
 Az Nkt. 49. § (2) és (3) bekezdése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülője dolgozik.
Az óvodai felvételről a férőhelyek függvényében az óvoda vezetője dönt az érvényes jogszabályi előírás alapján.
A felvételről az óvoda vezetője – az intézményben kialakított hagyományos módon – határozatban tájékoztatja az érintett szülőket.
A döntéssel szemben fellebbezni a kézhezvételtől számított 15 napon belül lehet, a fellebbezést Belváros-Lipótváros Önkormányzat Jegyzőjének  címezve, a felvételt elutasító óvodához kell benyújtani.

 

Beiratkozáskor be kell mutatni a gyermekének személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (rendelet 20§(3)), nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén (Nkt. 92. §)
 
A sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való felvételhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése az e célra létrehozott gyógypedagógiai intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai csoportban, vagy a többi gyermekkel részben vagy egészben együtt, azonos óvodai csoportban történhet.
 
Az új gyermek fogadása a tanév –nevelési év első napjától folyamatosan történik.
 
Az óvodai nevelés nemzetiségi nyelven is folyhat. Egy adott nemzetiséghez tartozó gyermek anyanyelvén, anyanyelven és magyar nyelven, vagy magyar nyelven részesülhet óvodai nevelésben.
 A fővárosban, több kerületben működik nemzetiségi, illetve nemzetiségi nyelven is nevelő óvoda.
(a nemzetiségi nyelvű, illetve idegen nyelven is nevelő óvodák felsorolása a bölcsődékben, óvodákban, a Pedagógiai Szolgáltató Központban és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kifüggesztett „Hirdetmény”-en található meg.)
 
 
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. (Kt. 65.§ (2) bekezdés).
 
Az óvodavezető a felvételek lezárásáról –hirdetmény és az elutasításról határozat formájában- értesíti a szülőket 2013. június 07.-ig. Az elutasító határozatot a szülőnek meg kell küldeni.
 
Az elutasított óvodai felvétellel kapcsolatos határozatok közlésétől számított tizenöt napon belül a szülő eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvodavezetőnél (Kt. 83.§ (2) bekezdés). Az óvodavezető az eljárást megindító kérelmet nyolc napon belül –elbírálás céljából- önkormányzati óvoda esetében a fenntartó önkormányzat jegyzőjéhez, nem önkormányzati óvoda esetén a fenntartóhoz küldi meg.
 
Az első óvodai foglalkozási nap:
a tanév –nevelési év első napja: 2013. szeptember 2. (hétfő)
 
Ekkor történik az eddig bölcsődében elhelyezett, óvodába felvett gyermekek átvétele is.
  
Budapest, 2013. március
  
A BALATON Óvoda körzete utcanevek szerint
 
·         Balassi Bálint utca páratlan oldal
·         Balaton utca
·         Falk Miksa utca
·         Honvéd tér
·         Jászai Mari tér
·         Szent István körút 1-15.
·         Szemere utca páros oldal